طرزِ نگاه کردن ما به قضیه با دیگران متفاوت است. پس درست این است که گاهی بیش از اندازه در موردِ بعضی از مسائل بحث و جدل نکنیم چرا که نتیجه‌اش تهی است.