خدا را گفتم 

بیا جهان را قسمت کنیم:

آسمان برای من ابرهایش برای تو

دریا برای من موج هایش برای تو

ماه برای من خورشید برای تو


خدا خندید و گفت:

تو بندگی کن و انسان باش، همه‌ی دنیا برای تو

من هم برای تو...