نیلوفر هستم...

با دریایی از تخیلات و رویاها و معنوی جاتی که تَجَمُعشان در مغزم مرا وادار می‌کند دست به قلم یا دست به کیبورد شوم.

من اینجا هستم تا سراچه‌ی ذهنم آماس کند...