به کسی چه که چادرِ من با رنگِ خاک نقاشی شد؟!

بگذار بگویند دیوانه است که اینطور روی زمین خیمه زده...

من می‌خواهم عکسم را بگیرم...! 

سفر تمام می‌شود و این عکس‌ها هستند که موجبِ تداعی خاطراتِ شیرین شده با عسلم می‌شوند...نه این انسان های دهن گشاد و نه هیچ کسِ دیگر!

شلمچه