گل فرش های وجود هر انسان خاکی، به وسیله ی پوشش و حجاب از گزند علف های هرز درامان می ماند!